Hoje a Igreja celebra Santa Catarina Tekakwitha, a primeira santa pele vermelha